Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Камбана 1872 ЕООД приключва успешно договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, BG05M9OP001-1.003-0441, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, Камбана 1872 ЕООД приключва изпълнението на Проект „Ново работно място 2015“. Целта на проекта е осигуряване на заетост на 6 (шест) лица за 12 месеца субсидирана заетост (вкл. и чрез ползване на инвестиционна подкрепа), както и след това за още 12 месеца Бенефициента да предостави запазване на минимум 3 (три) работни места.
Проектът е с планиран срок на изпълнение 18 месеца, а общата му стойност и на безвъзмездното финансиране е 60257,28 лева.
Проектът е в синхрон и изпълнява трите хоризонтални принципа на ОП РЧР, срокът е 18 месеца. Място на изпълнение – гр. Пловдив, България. Индикатор за изпълнение (1) е включени в заетост безработни и неактивни участници с целева стойност – 6 лица, а индикатор за резултат (2) е безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – целева стойност – 3 лица.
Бяха изпълнени 4 /четири/ дейности:
Д1. Организация и управление на проекта
Д2. Информиране и публичност
Д3. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца и
Д4. Придобиване оборудване на новите работни места.

Край***