МИЗИЯ-96 АД организира втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект  „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ – 96 АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0331-C01, организира втори информационен ден, на който ще представи информация за напредъка, постигнатите резултати и реализираните дейности по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Събитието ще се проведе на 30.01.2018г. /вторник/, от 14:00 часа, на адрес: гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 7, в производствената сграда на МИЗИЯ – 96 АД.

Каним всички наши партньори, клиенти, служители и други заинтересовани лица да вземат участие в събитието, което се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01.

За регистрация и допълнителна информация:
@: mizia96ad@bulmail.net или на тел.: +359 884478711

Ще се радваме на Вашето участие!

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-1.001-0331-C01 „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИЗИЯ – 96“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.