МИЗИЯ-96 АД организира успешно втори информационен ден за представяне на постигнати резултати по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

На 30.01.2018г. от 14:00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ № 7 – „МИЗИЯ-96” АД организира втори информационен ден по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01, изпълняван по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България.

На събитието бе представена информация за напредъка, постигнатите резултати и реализираните дейности по проекта.

Сред присъстващите бяха клиенти и служители на фирмата, както и представители на Областен информационен център – гр. Плевен.

Организираното събитие е част от предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01.