Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003
„Ново работно място 2015”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
www.eufunds.bg

Камбана 1872 ЕООД приключва успешно договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, BG05M9OP001-1.003-0441, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.
В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, Камбана 1872 ЕООД приключва изпълнението на Проект „Ново работно място 2015“. Целта на проекта е осигуряване на заетост на 6 (шест) лица за 12 месеца субсидирана заетост (вкл. и чрез ползване на инвестиционна подкрепа), както и след това за още 12 месеца Бенефициента да предостави запазване на минимум 3 (три) работни места.
Проектът е с планиран срок на изпълнение 18 месеца, а общата му стойност и на безвъзмездното финансиране е 60257,28 лева.Проектът е в синхрон и изпълнява трите хоризонтални принципа на ОП РЧР, срокът е 18 месеца. Място на изпълнение – гр. Пловдив, България. Индикатор за изпълнение (1) е включени в заетост безработни и неактивни участници с целева стойност – 6 лица, а индикатор за резултат (2) е безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – целева стойност – 3 лица.
Бяха изпълнени 4 /четири/ дейности:
Д1. Организация и управление на проекта
Д2. Информиране и публичност
Д3. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца и
Д4. Придобиване оборудване на новите работни места.

Информация за контакт с Камбана 1872 ЕООД
Адрес: Пловдив, производствена база на дружеството, бул. Асеновградско шосе, между КЦМ и ИЦМ.
Лице за контакт: Виктор Лимонов – Управител.
Тел. 0898 66 76 01, интернет адрес www.veleganov.com

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Камбана 1872 ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз
Една посока, много възможности!

Край***