Покана за пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Козлодуй има удоволствието да Ви покани на откриваща пресконференция по проект:
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”

Събитието ще се проведе на 28.02.2018 г. от 11.00 часа
в заседателната зала на Община Козлодуй с адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0181-C01/20.10.2016 г.
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „ Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е: 810 022,26 лв; Конкретен бенефициент: Община Козлодуй

На събитието ще бъдат представени: Източниците на финансиране; целите на проекта; дейностите по проекта и очаквани резултати от реализацията на проекта.