ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ   „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“ – № BG16RFOP002-3.002-0106-C01

Фирма „Брод Лъки“ ЕООД организира информационен ден за представяне на проект „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”.

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.

Каним всички наши партньори, клиенти, сътрудници и заинтересовани лица на събитието, което ще се проведе от 10:00ч. на 29.03.2018г. /четвъртък/ в сградата на Брод Лъки ЕООД на адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 39.

Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0106-C01/29.01.2018г.

Ще се радваме на Вашето участие!

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0106-C01, „“Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.