АПОЛОН-95 ЕООД организира успешно информационен ден за представяне на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж“

На 28.03.2018г. от 14:00 ч. на адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 5 – „АПОЛОН-95” ЕООД проведе информационен ден за представяне на проект „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж”, изпълняван по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България.

На събитието бе представена информация за целите на проекта, планираните дейности, бюджета и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.

Сред присъстващите бяха клиенти и служители на фирмата, както и представители на община Горна Оряховица.

Събитието бе част от предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0123-C01/15.12.2017г.

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-3.002-0123-C01, „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АПОЛОН-95“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.