Успешно завърши проект „Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД“

„ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД” изпълни Проект „Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД” . Проектът беше изпълнен в рамките на Договор № BG05M9OP001-1.003-2493 и се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дейностите по проекта, на стойност 169 349.80 лева, се осъществи с изцяло безвъзмездната помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Срокът за изпълнение на проекта е: 01.02.2017 год. – 30.04.2018 год.

Основна цел на проекта беше: Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица и повишаване на конкурентоспособността на фирма ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД, чрез прилагане на комбинация от мерки за повишаване на квалификацията и компетентностите, включително чрез обучение на работното място, както и обезпечаване на средства за инвестиционни разходи и разходи за трудови възнаграждения. Наетите лица на следните длъжности бяха включени в обучение за придобиване на професионални квалификации Графичен дизайнер, Уеб дизайнер, Строителен техник, проектно-технически отдел, Мениджър и Координатор. ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД включи в обучение за ключови компетентности, новонаетите лица за чийто длъжности е необходимо свободното владеене на чужд език и притежаването на компютърна грамотност.

Основните дейности по проекта включваха:
– Осигуряване на необходимите условия за достоен труд чрез осъществяване на целенасочени инвестиционни разходи за оборудване и обзавеждане на новоразкритите работни места, така че новоназначените служители да могат да изпълняват пълноценно ежедневните си задължения;
– Подпомагане интеграцията на пазара на труда на новонаетите служители и повишаване на производителността на предприятието чрез обезпечаване на дългосрочна устойчива заетост във фирма ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД на минимум 50% от вече наетите по проекта лица.
– Популяризиране на проекта, добрите практики и резултатите от него сред заинтересовани страни и сред широката общественост;

Очакваните резултати, които бяха постигнати:
– Създаване на устойчива заетост;
– Повишаване на конкурентоспособността на фирмата чрез повишаване на професионалната квалификация и ключови компетентности;
– Повишаване ефективността на трудовата дейност;
– Създаване на подходяща работна среда и удовлетвореност на заетите лица ангажирани в трудовия процес;

www.eufunds.bg