Четирите най-важни тенденции в образованието на бъдещето

Ученето в ерата на цифровизацията: Знанията трябва да бъдат постоянно адаптирани, а когато става въпрос за обучението на мениджъри и ръководители, бизнесът се сблъсква с изцяло нови предизвикателства.
Трупането на знания е отживелица. Бъдещето ще бъде изцяло фокусирано върху разбирането на връзките, намаляването на сложността и концептуализирането на ученето през целия живот като форма на екзекютив обучение само по себе си. На фона на тази действителност, д-р Астрид Клайнханс-Роле, управляващ директор на WU Executive Academy – академията за висши мениджъри към Виенския икономически университет, е разгледала по-отблизо не само централната роля, която дигиталната култура на дадена организацията ще играе в този контекст, но също и тенденциите, които ще формират бъдещето на образованието.

Има налична актуализация за мобилния ви телефон – поправя пропуските в сигурността, прави устройството ви съвместимо с новите приложения и гарантира, че имате последните ъпдейти. Не само телефоните ни, но и самите ние все по-често имаме нужда от такива актуализации. В днешно време ученето през целия живот не е просто модерен израз – то се отнася до новите начини за предаване на знания и умения в ерата на цифровизацията, а те тепърва започват да се изясняват. Постепенно започваме да виждаме истинските прояви и ефекти от цифровата революция. По същия начин трансформацията в областта на екзекютив образованието е процес в развитие, чиито отражения все още не са ясни. Ясно е обаче, че ефективното образование и методи на обучение, които отговарят на нуждите и изискванията на хората, ще продължат да се основават на следните основни елементи: обединяване на отделните хора, повишаване на тяхната мотивация и любопитство, създаване на мрежи от контакти и съсредоточаване върху наистина важните неща.
Въпрос на дигитална култура
Повечето бизнеси осъзнаха, че образованието и обученията играят важна роля, не на последно място заради развитието на технологиите. Все пак, когато стане въпрос за превръщането на теорията в практика, нещата често стават сложни: Според проучване, проведено от Bitkom, дигиталната асоциация на Германия, трима от всеки четири служителя се оплакват, че нямат достатъчно време на работа да се запознаят с новите технологии. От хората се очаква да бъдат грамотни по отношение на информационните технологии, но това не е единствената цел на по-нататъшното образование и обучение. По-важното е, че необходимостта от постоянното адаптиране на знанията е предпоставка бизнесите да се станат обучаващи се и разбиращи организации, в най-добрия смисъл на думата.
„Това ще даде на бизнеса максимална гъвкавост във всеки един момент, която ще им позволи да реагират бързо на промените и проактивно да изградят собственото си бъдеще. Ако една организация постоянно се обучава и развива, то всеки човек трябва да прави същото, за да може да се адаптира и да се възползва от новите възможности както в организацията, така и на пазара на труда“, казва Астрид Клайнханс-Роле, управляващ директор на WU Executive Academy.
Знанието е сила?
От десетилетия хората казват, че знанието е сила, но днес това е вярно само от части, тъй като знанието само по себе си вече не е, така да се каже, „изключително предложение за продажба“. Това, което наистина е важно днес, е да свържем точките между отделните късчета информация и данни, за да стигнем до креативни решения на настоящите проблеми и бързо да отговорим на новите изисквания. Информацията е по-лесно достъпна и по-евтина, отколкото в миналото (благодарение на Уикипедия, например), но бързо може да стане неактуална или неизползваема.
„Нещо повече, огромният обем информация е трудно управляем. Затова се нуждаем от нови подходи за предоставяне и предаване на информация“, казва Астрид Клайнханс-Роле.

Ученето като форма на екзекютив образование само по себе си
Какво означава това, когато става дума за образование за мениджъри и ръководители в нашата дигитална ера? Натрупването на знания вече не е основната цел на ученето. Това, което наистина е важно, е да осъзнаем, че се учим винаги и навсякъде. Ключът към постигането на успех в ученето е да обединим индивидуалния си опит, новите познания и действията си, да се отдадем на размисъл, да придобием нови прозрения по пътя и да ги използваме в контекста на работата в нови области, по нови проекти и т.н. По този начин ученето само по себе си се превръща в по-нататъшно образование и обучение.

Астрид Клайнханс-Роле споделя: „За да може екзекютив образованието да бъде успешно в ерата на цифровизацията, трябва да има най-съвременни възможности за обучение, съобразени с индивидуалните нужди и изисквания на обучаващите се. Това се вижда и в заключенията на скорошно проучване, проведено от Европейската фондация за развитие на мениджмънта (EFMD), една от трите водещи агенции за акредитация на бизнес училищата в света. Проучихме по-внимателно какво точно означава това и кои са най-важните тенденции.“

Скорост
В среда, в която от бизнеса се очаква да отговаря на радикални промени, скоростта е единственият, най-ключов фактор – и това се отнася и за ученето. Следователно, възможностите за учене трябва не само да бъдат актуални и да са съобразени с настоящето, което става по-лесно, благодарение на технологиите, но и да бъдат предоставени по начин, който перфектно отговаря на нуждите и изискванията на обучаващите се. Предварителната учебна подготовка няма да работи в бъдеще. Трябва да предоставим на хората възможности за обучение, които да ги подготвят за това да могат да отговарят на нови предизвикателства всеки ден.
Мотивация и ентусиазъм
Мотивацията и ентусиазмът са също ключови елементи от новия начин на учене. То трябва да се случва по такъв начин, че служителите да го считат за релевантно и полезно в контекста на справянето с предизвикателствата, пред които са изправени. Ако хората могат да направят връзка с възможностите за учене и да разчитат на съществуващите си познания, те ще бъдат ентусиазирани, мотивирани и нетърпеливи да учат и да опитват нови неща.
Друг важен фактор е да се оказва подкрепа на хората по време на обучението им. Когато става дума за учене онлайн и офлайн, това може да бъде направено от преподавателите, които вече не са учители в традиционния смисъл на думата, а по-скоро фасилитатори и поддръжници.

Наличност: обучение при поискване
Наличието на съдържание е ключов аспект на дигитализацията, а оттам и на ученето: Хората очакват възможностите за учене да бъдат лесно достъпни, например онлайн, и да има непрекъснато взаимодействие не само между преподаватели и учащи, но и на всички организационни нива. Това означава, че ученето се превръща в непрекъснат и интерактивен процес.
Интердисциплинарно съдържание
Както строгите граници между индустриите, отделите и различните области на знанието се размиват и изчезват, така и при ученето са необходими нови подходи, които да обединяват различните области. Различните отдели в компаниите като R&D, маркетинг, продажби и финанси се налага да обединяват усилията си, за да работят по иновативни решения, така че те трябва да придобиват и знания заедно. Това улеснява обменът на знания между служителите от един и същ бизнес и взаимодействието с колегите, както формално, така и неформално, става неразделна част от учебния процес.
„Да знаеш как да осигуриш възможности за по-нататъшно образование и обучение по целенасочен начин става не само решаващ фактор по отношение на това дали даден бизнес ще успее или не, но и безценен актив, що се отнася до пазара на труда: Организации, в които обучението се счита за решаващ фактор и следователно играе важна роля, са привлекателни за служителите“, убедена е Астрид Клайнханс-Роле.