ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0495-C01, „Стилпласт 2002 ООД внедрява иновативни енергоефективни прозоречни системи“

СТИЛПЛАСТ 2002 ООД има удоволствието да Ви покани на Информационен ден за представяне на проект: „Стилпласт 2002 ООД внедрява иновативни енергоефективни прозоречни системи“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Бенефициент: СТИЛПЛАСТ 2002 ООД

Място на изпълнение на проекта: гр. Монтана

Обща стойност на проекта: 1 679 800.00 лв., от които 850 000.01 лв. европейско и 149 999.99 лв. национално съфинансиране.

Събитието ще се проведе от 16:00 ч. на 06.07.2018 г. /петък/ в сградата на СТИЛПЛАСТ 2002 ООД на адрес: гр. София, кв. Малашевци, ул. Жак Дюкло № 55. Поканени са наши партньори, клиенти, сътрудници и други заинтересовани лица.

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.

Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0495-C01/18.01.2017 г.

За регистрация и допълнителна информация:
@: n.hristov@stilplast.bg или на тел.: +35929366336

Ще се радваме на Вашето участие!