ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „UV/D Balance Redox system”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СИМБИОТЕХ“ ООД

От 09.05.2017 г. „СИМБИОТЕХ“ ООД започна изпълнението на проект „UV/D Balance Redox system” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002-0551-C01 по процедура BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Проектът се изпълни в община Ябланица, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на проекта беше 16 месеца, а стойността на целия проект е в размер 434 480,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 032.00 лв., 90.00% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „UV/D Balance Redox system” беше свързана с повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособност на стартиращото предприятие „СИМБИОТЕХ“ ООД чрез реализиране на дейности за разработка на иновационен продукт в тематичната област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондираха със заложените дейности и гарантираха техническата осъществимост на проекта, като са свързани със сформиране на подходящ екип; осигуряване на необходимо специализирано оборудване, материали за тестване и лабораторни консумативи, необходими за разработване на иновативния продукт; осигуряване на маркетингов план за пазарна реализация на иновативния продукт.
Всички доставки по проекта бяха извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Изпълнението на проект „UV/D Balance Redox system” приключи на 09.09.2018 г.