Начална пресконференция по проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница” се проведе на 22-ри октомври 2018г. в кръгла зала на общинска администрация Дупница. По време на събитието госпожа Ели Подгорска – ръководител на проекта представи екипа си и основните изпълнители. Проектирането и строителството е възложено на “КНД-КОНСУЛТ” ООД, гр. Дупница, а строителният надзор ще се осъществява от фирма “КЕТ БИЛДИНГ ЕООД, гр. Дупница.
Госпожа Подгорска подчерта, че с изграждането на Центъра, ще се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността, съгласно Картата на резидентните услуги.
Проект “Дом и семейство за всяко дете от община Дупница” е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ с финансовата подкрепа на ЕС и държавния бюджет на Република България. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 400 046,54 лв., от които европейското – 340 039,56 лв. и националното – 60 006,98 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.
В началната пресконференция взеха участие представители и ръководители на социални учреждения, общински служители, екипът по проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0038“Дом и семейство за всяко дете от Община Дупница”, финансиран по ОП“Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”