“Брод Лъки“ ЕООД ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ   „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ В „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ – № BG16RFOP002-3.002-0106-C01

Във връзка с приключване на дейностите по проект „Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност: 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, на 28.11.2018г. от 11:00 в гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 39 фирма „Брод Лъки“ ЕООД проведе информационен ден за представяне на постигнатите резултати.

На събитието, на което присъстваха клиенти и служители на фирмата, беше представена информация за проекта, неговите цели, изпълнените дейности и постигнатите резултати.

Събитието беше организирано в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0106-C01/29.01.2018г.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.002-0106-C01, „“Въвеждане на енергоефективно производствено оборудване в „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност“.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БРОД ЛЪКИ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.