Повишаване на енергийната ефективност на Поликарт ООД

“ПОЛИКАРТ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-3.001-0859-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „Поликарт” ООД“ чрез инвестиции в ново технологично оборудване“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Планираните дейности в рамките на ДБФП за повишаване на енергийната ефективност в „ПОЛИКАРТ“ ООД са следните:
1. Доставка и въвеждане в ескплоатация на високотехнологично производствено оборудване
и
2. Въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
Увеличаването на производствения капацитет, комбинирано с намаляване на себестойността на продукцията ще позволи на „Поликарт“ ООД да постигне устойчиво развитие и ще му осигури съществено конкурентно предимство. След изпълнението на проекта, фирмата очаква да успее да увеличи пазарния си дял, което заедно с повишения производствен капацитет ще осигурят ръст на приходите от продажби. „Поликарт“ ООД планира да осигури устойчивостта на резултатите, като продължи инвестиционната си политика за намаляване на енергийните разходи и обновяване на технологичното оборудване.

Реализацията на проекта пряко ще допринесе за значително понижение на енергопотреблението и намаляване на оперативните експлоатационни разходи и ще спомогне за постигане на висока енергийна ефективност от дружеството, за високата конкурентоспособност на компанията и нейното устойчиво възходящо развитие. В резултат на успешната реализация на проекта компанията ще придобие икономическа устойчивост, тъй като ще се подобри качеството на целия производствен процес и оттам ще се увеличи значително ефективността и конкурентоспособността на предприятието.

20 септември 2017 г.