Днес, 20.10.2015г. в хотел „Форум“ гр. София се състоя конференция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за обявяване на окончателни резултати по проекта, реализиран в периода 2012-2015г. и финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

В събитието взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите, ИАОС, университети, институти, природни и национални паркове, регионални инспекции по околна среда, басейнови дирекции, неправителствени организации и консултантски фирми в областта на екологията и биоразнообразието.
Експертите от ИАОС запознаха участниците в конференцията с успешното осъществяване на основната цел на проекта, а именно: проучване и оценка на разпространението и състоянието на видовете, които са обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), поддържана от ИАОС. В резултат от изпълнението на проекта:
• НСМБР функционира в пълния си обхват – проведени са теренни наблюдения на включените в системата видове; разработени са методики за мониторинг и оценка на видовете; изготвени са моментни оценки на състоянието на всички видове; направени са препоръки за подобряване на НСМБР
• към НСМБР са разработени и внедрени методи за проучване и оценка на състоянието на видовете на генетично ниво
• е направено пълно обследване на цялата изключителна икономическа зона на Република България за събиране на актуални данни за китоподобните бозайници в Черно море.

По време на конференцията бяха представени окончателните резултати по дейности: 3, 4, 5 и 6 от проекта, както следва:

По дейности 3 и 5 са проведени теренни проучвания на общо 697 вида, разделени по биологични групи: 199 вида висши растения, 14 вида мъхове, 16 вида гъби, 130 вида безгръбначни животни, 13 вида бозайници, 20 вида земноводни и влечуги, 52 вида риби, 253 вида птици. Изготвени са общо около 3800 карти, изобразяващи разпространението на видовете по литературни данни, потенциалните местообитания, местата за мониторинг и резултати от оценките на видовете. В Информационната система към НСМБР са въведени общо 7385 полеви формуляра (без тези за китоподобни) – 558 за висши растения, 47 за мъхове, 87 за гъби, 1497 за безгръбначни животни, 823 за бозайници, 168 за земноводни и влечуги, 171 за риби, 4034 за птици. Информацията във всеки един полеви формуляр е валидирана чрез три нива на контрол. На база резултатите от теренните проучвания са изготвени доклади с моментни оценки на състоянието на видовете на ниво места за мониторинг, на биогеографско ниво (за видовете, които се докладват по чл. 17 от Директивата за местообитанията) и на национално ниво.

По дейност 6 са събрани актуални данни за разпространението, числеността, местообитанията и заплахите за популациите на морските бозайници в Черно море. Разработени и приложени са методика за наблюдения/картиране и методики за определяне на природозащитно състояние на три вида китоподобни (афала, морска свиня и обикновен делфин). Българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море е обследвана от самолет и кораб, като е извършено и наблюдение от стационарни точки и обследване на бреговата ивица за изхвърлени на брега китоподобни. Изготвени са карти на разпространение, численост, плътност, хабитатна пригодност на трите вида. В Информационната система към НСМБР са въведени 324 полеви формуляра за китоподобни.

По дейност 4 са разработени и внедрени генетични методики за оценка на състоянието на популациите на 4 вида – мечка, вълк, дива котка и рис, както следва:
• Методики за полево събиране, съхранение и транспорт на генетичен материал;
• Методики за автоматично и ръчно изолиране на ДНК;
• Методики за генотипиране на четирите вида хищни бозайници на три нива: вид, пол, индивид;
• Методики за оценка състоянието на видовете на национално ниво, чрез анализ и статистическа обработка на резултатите от генотипирането

В изпълнението на дейностите по теренните проучвания, обработката и анализа на информацията и изготвянето на моментните оценки за състоянието на видовете се включиха повече от 300 експерти от научната общност и неправителствените природозащитни организации в България. В рамките на проекта беше събрано огромно количество актуална информация за състоянието на видовете от НСМБР. За част от видовете теренни проучвания бяха проведени за първи път. Събраните данни и извършените анализи са от голямо значение и представляват надеждна базова информация във връзка с изследването и опазването на значими растителни, животински и гъбни видове на национално и европейско ниво.

По-подробна информация за резултатите от изпълнението на проекта се намира на: http://eea.government.bg/bg/bio/opos/bulletins/informatsionni-materiali-1