Община Долни чифлик очаква безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност» на Европейския съюз в размер на 273 257,31 лв. без ДДС. Парите са за реализирането на проект за почистване и продълбочаване на дере в с. Венелин и неотложно възстановителни работи на отводнителен канал в ромска махала с. Гроздьово. Освен това с тези средства ще бъде възстановена и пътната настилка по улиците „Ясен”, „Божур” и „Бор” в гр. Долни чифлик, „Крали Марко”, Стара планина” и „Любен Каравилов” в с. Гроздьово, както и в участъци от уличната мрежа в селата Венелин и Рудник, обясни кметът на общината Красимира Анастасова.
На 2 и 3 февруари т.г. на територията на общината имаше проливни дъждове, които заедно с водите на р. Камчия причиниха наводнения и бяха нанесени значителни материални щети по инфраструктурата, което наложи обявяването на бедствено положение. Специална комисия описа тогава щетите, а местната управа кандидатства за финасова подкрепа.
През март 2015 г. УО на ОП «Регионално развитие», като национален компетентен орган за управлението и контрола на средствата от фонд «Солидарност» на ЕС България подаде заявление за подкрепа от фонда във връзка с тежките зимни условия от 30 януари – 4 февруари 2015 г. То бе регистрирано под № 2015BG16SPO001 и получи одобрение. Получените средства бяха разпределени между засегнатите области на страната и ведомствата, чиито щети са включени в заявлението. Община Долни чифлик бе определена като изпълнителен орган по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд «Солидарност». Подготвено е проектно предложение „Почистване и продълбочаване на дере № 3 по регулационния план на с. Венелин, община Долни чифлик, област Варна».
Със свое решение общинският съвет потвърди, че разходите за съответните операции, описани в проектното предложение, са за щети, настъпили като пряка последица от природното бедствие от периода 30 януари – 4 февруари 2015 г. и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата отпреди природното бедствие. Освен това местният парламент пое ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на природното бедствие.