Община Долни чифлик смени своя представител в сдружението „Местна инициативна рибарска група Долни чифлик и Бяла”. Това решиха общинските съветници в местния парламент по искане на новия кмет Красимира Анастасова. Досега длъжността се заемаше от Щилян Христов. „Към днешна дата г-н Христов не е заместник-кмет на община Долни чифлик, поради което не може да представлява общината в сдружението”, обясни Красимира Анастасова. Новият представител, избран от съветниците, е Любомир Вангелов – заместник-кмет на общината.
Долни чифлик участва още от 2010 г. в публично-частно партньорство под формата на сдружение за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна рибарска група Долни чифлик и Бяла“. То бе създадено, за да може да бъдат подавани заявления по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
В „Местна инициативна рибарска група Долни чифлик и Бяла“, освен двете общини, участват физически и юридически лица от техните територии, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.