Община Долни чифлик вече има нова структура на администрацията си. Това стана с решение на общинския съвет по предложение на новия кмет Красимира Анастасова. „Програмата ми за управление през този мандат, вижданията ми за екипа, с който ще я изпълнявам, реалностите в общината, най-вече финансовото й състояние, налагат оптимизиране на числеността и структурата на общинската администрация и привеждането й в по-пълно съответствие с нормативните изисквания. Предложената нова структура е съобразена и с препоръките на Анализа на състоянието на общинската администрация от 2013 г. – резултат от изпълнението на проект по ОП „Административен капацитет“, обясни кметът.
Намалението на общата численост на персонала в новата структура не е голямо в сравнение с досегашната. Промените са не толкова количествени, колкото свързани с оптимизирането на функционалните характеристики на звената и балансиране на отговорностите. Преструктурирани са отделите, свързани с общинската собственост и устройство на територията, увеличен е щатът на звеното, в което се подготвят и изпълняват инвестиционните проекти на общината. Заедно с това е намалена числеността на онези звена, в които се извършва административното обслужване на населението по селата. „На служителите в общинската администрация ще бъдат възложени и допълнителни функции, изпълнявани досега от многобройните т. н. извънщатни служители. Именно в това и виждам една от възможностите общината да се справя с немалкото нормативно възложени отговорности и същевременно значително да намали финансовите си проблеми”, обясни Красимира Анастасова .
Новата администрация включва следните звена – кмет на общината с трима заместници, 13 кмета на кметства, секретар на общината, ръководител на звено „Вътрешен одит”, финансов контрольор на половин щат и обща администрация. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” ще бъде с 7,25 щата, в които е предвидена и една бройка, вместо досегашните две, за подпомагане и осигуряване на работата на ОбС. В Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” ще работят 11 служители. В специализираната администрация ще има пет дирекции: „Местни приходи” – 7, „Устройство на територията, общинска собственост, туризъм и транспорт” – 11,5, “Инвестиционна политика” – 9, „Образование, култура, спорт, социални дейности и здравеопазване” – 7, „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 12,5. Предвиден е щат и половина за кметски наместници.