Luxoft обяви резултатите за финансовата година, приключваща на 31 март 2016 г.

София, 14 май 2016 г. – Luxoft Holding, водещ разработчик на софтуерни услуги и доставчик на иновативни IT решения за клиенти в цял свят, обяви публично резултатите си за финансовата година, включваща периода 01 април 2015 г. – 31 март 2016 г.
Приходите за финансовата година, приключваща на 31 март 2016 г., са се увеличили с 25% – от 520,5 милиона щ.д. преди една година до 650,8 милиона щ.д. Нетните приходи съгласно Общоприетите счетоводни принципи на САЩ (US GAAP) са 70,3 милиона щ.д. или по 2,06 щ.д. на акция с намалена стойност. За сравнение с миналата година, тези стойности са били съответно 63,1 милиона щ.д. и по 1,91 щ.д. Нетните приходи, несъгласувани с US GAAP, са 92,9 милиона щ.д. или по 2,72 щ.д. на акция с намалена стойност спрямо 75,4 милиона щ.д. и 2,28 щ.д. на акция с намалена стойност за миналата година. Счетоводният баланс на дружеството остава стабилен, подпомаган от няколко фактора: увеличение с 38,2% в паричните потоци от обичайна дейност спрямо същия период на предходната година; увеличение на свободните парични потоци до 12,3% от приходите; липса на дългосрочни задължения.
„За нас е удоволствие да обявим, че дейността ни преживява силен подем и на деловия, и на оперативния фронт” – казва Дмитрий Лошчинин, президент и главен изпълнителен директор на Luxoft. „Реализирахме висок ръст на приходите и доходите, като намалихме концентрацията на клиенти. Оптимизирахме отношението си към различните клиенти като източници на ръст на приходите – пренасочихме очакванията си от най-големия клиент към други значими партньори с голям потенциал. През последната година увеличихме вертикалните си предложения, разширихме центровете си за специфичен опит и добавихме специални услуги, включително консултации, подбор на архитектура за платформа, пакетен софтуер. Продължаваме да се разрастваме по целия свят и да увеличаваме присъствието си в различни региони на Европейския съюз с допълнителни центрове. Така гарантираме своевременно и ефективно обслужване на клиентите си по целия свят. Настоящите перспективи за дейността ни през следващите 18-24 месеца са доста вълнуващи – възможно е приходите ни за финансовата година, приключваща на 31 март 2018 г., да надхвърлят 1 милиард щатски долара.”
Пет от шестте вертикални направления на Luxoft имат ръст на приходите. Най-силно се представиха „Автомобили и транспорт”, „Финансови услуги” и „Технологии” – с ръст съответно от 37,1%, 28,5% и 21,6% на база същия период на миналата година. Дружеството се представи солидно и във всички географски региони, където са основните му източници на приходи: ръст на приходите от 117,5% в Швейцария, приходите във Великобритания са нараснали с 39,8%, а приходите в Германия – с 33,4%, в сравнение с последната финансова година. Luxoft завършва годината с 11,087 служители, от които 9,239 са професионалисти в предоставянето на инженерни услуги (delivery engineers). Благодарение на тях средната производителност продължава да се движи около 76,400 щ.д. на инженер, което е годишно увеличение от 3,7%. Средната численост на персонала по предоставянето на инженерни услуги се е увеличила с 20,7% в сравнение с предходната финансова година. Текучеството на персонала е 10,3%. Действителната данъчна ставка за цялата финансова година е 14,7%.
„Това е 16-тата ни поредна година със силен ръст на приходите и рентабилността. Насърчени сме от представянето на бизнеса, подкрепено от нарастващото търсене на нашите услуги и решения. Основните теми се движат около регулаторни въпроси, нормативно съответствие и стандартизация във финансовия сектор и различни теми, свързани с технологиите в автомобилния сектор, разработването на вграден софтуер и телекомуникациите” – заяви Роман Якушкин, главен финансов директор. „Luxoft непрекъснато подобрява показателите в счетоводните си отчети. Това се дължи на добри практики, включително като поддържаме отлични възможности за генериране на парични потоци, както и на фактически пълна липса на дългове. Това ни позиционира добре за бъдеща дейност по сливания, текущи инвестиции в развойно-изследователска дейност и други фактори за обезпечаване на дългосрочния растеж на дружеството за години напред”.

Прогноза за финансовата година, приключваща на 31 март 2017 г.
• Очаква се приходите да са поне 780.9 милиона щ.д. – увеличение от поне 20 % спрямо същия период на предходната година. Като поне 15% от увеличението ще бъде наш собствен, вътрешен ръст;
• Коригираният показател EBITDA се очаква да бъде в диапазона от 17% – 19% ;
• Акцията с намалена стойност се очаква да е поне 2.10 щ.д. на база US GAAP и поне 2.85 щ.д. на база non-GAAP;
• Доходът за акция се основава на средно-претеглена бройка от 34,144,982 акции с намалена стойност.