Вип Пропърти ООД изпълнява договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В отговор на развитието на своята дейност и съобразно поставените цели на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и на конкретната процедура BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, Вип Пропърти ООД изпълнява Проект „Ново работно място 2015“. Целта на проекта е осигуряване на заетост на 8 (осем) лица за 12 месеца субсидирана заетост (вкл. и чрез ползване на инвестиционна подкрепа), както и след това за още 12 месеца Бенефициента да запази минимум 4 (четири) работни места. Вип Пропърти ООД е дружество с опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение.

Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца, а общата му прогнозна стойност и на безвъзмездното финансиране е 103 347.52 лева, при 87 845.41 лева – европейско финансиране (85 %) и 15 502.11 лева (15 %) – национално финансиране.

Предвидени са 4 (четири) дейности –
Д1: Организация и управление на проекта;
Д2: Информиране и публичност;
Д3: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца и
Д4: Придобиване оборудване/стопански инвентар на новите работни места.

Място на изпълнение на проекта е гр. Пловдив. Индикатор за изпълнение (1) е включени в заетост на безработни и неактивни участници с целева стойност – 8 лица, а индикатор за резултат (2) е безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – целева стойност – 4 лица.