ПОКАНА ОТ МИЗИЯ-96 АД: ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0331-C01, „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ-96 АД организира Информационен ден за представяне на проект: „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Бенефициент: МИЗИЯ-96 АД

Място на изпълнение на проекта: гр. Плевен

Каним всички наши партньори, клиенти, сътрудници и други заинтересовани лица от 15:00ч. на 24.03.2017г. /петък/ в сградата на МИЗИЯ-96 АД на адрес: гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ №7.

На събитието ще бъде представена информация за общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация.
Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01/23.01.2017г.
За регистрация и допълнителна информация:
@: mizia96ad@bulmail.net или на тел.: +359884478711

Ще се радваме на Вашето участие!