МИЗИЯ-96 АД организира успешно информационен ден за представяне на проект: „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

На 24.03.2017г. от 15:00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ № 7 – „МИЗИЯ-96” АД проведе информационен ден за представяне на проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД”, изпълняван по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България. На събитието бе представена информация за целите на проекта, планираните дейности, бюджета и очакваните резултати, към които е насочена неговата реализация. Участниците бяха информирани и за досегашния напредък по изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0331-C01/23.01.2017г.

Сред присъстващите бяха клиенти и служители на фирмата, както и представители на Областен информационен център – гр. Плевен.