Пет родопски общини внедриха Системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001

В резултат от участието си в проект „50000 and 1 SEAPs“ пет родопски общини – Брацигово, Неделино, Златоград, Чепеларе и Рудозем, бяха сертифицирани в съответствие с ISO 50001:2011. В рамките на инициативата общините Брацигово, Златоград и Рудозем се присъединиха също към европейската инициатива „Конвент на кметовете“, ангажирайки се да намалят емисиите на въглероден диоксид CO2 на територията на съответната община с най-малко 20% до 2020 год.
На всички пет общини бяха разработени и Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) до 2020 г. със съдействието на Европейски център за качество и Асоциацията на родопски общини.
Проект „50000 and 1 SEAPs“ се изпълни в периода март 2014 – февруари 2017, съфинансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа“.
Повече информация, новини и обучителни материали може да намерите на официалната интернет страница на проекта http://www.50001seaps.eu.