Archive for: проект

Успешно завърши проект „Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД“

Успешно завърши проект „Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД“

„ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД” изпълни Проект „Нови възможности за дългосрочна заетост в ОРТО – ДИЗАЙН ЕООД” . Проектът беше изпълнен...

 

Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките...

 

МИЗИЯ-96 АД организира успешно втори информационен ден за представяне на постигнати резултати по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ-96 АД организира успешно втори информационен ден за представяне на постигнати резултати по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

На 30.01.2018г. от 14:00 ч. на адрес гр. Плевен, ул. „Българска Авиация“ № 7 – „МИЗИЯ-96” АД организира втори информационен ден по проект „B...

 

МИЗИЯ-96 АД организира втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ-96 АД организира втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект  „B n S SMART – иновация от МИЗИЯ-96 АД“

МИЗИЯ – 96 АД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0331-C01, организира втори информационен...

 

Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Камбана 1872 ЕООД приключва успешно договор за изпълнение на Проект „Ново работно място 2015“, BG05M9OP001-1.003-0441, финансиран от Оперативна...